Offerings at the feet of Sai

NOTES


CREDIT: Many of the uploads here are from SP Archives..Sincere thanks to UPLOADERS AT SP ARCHIVES...

Disclaimer

These short audio clips are provided here only in the hope of enticing more audience for Carnatic music. Not to have any commercial advantage. venkatakailasam

'E'-SWARA


E'-SWARA is mainly for music downloads. The intent is to spread the musical

message of great Composers and Artists so as to reach as many listeners as possible.
They are provided here for educational purposes and for your listening pleasure. Please respect the rights of the artists and do not copy or reproduce these in any manner for commercial purposes.

Even though prominence is given to south Indian Carnatic music, there is no

disliking to other forms of music.

Music is divine

in whatever form it is .

WE NEITHER TAKE DONATIONS NOR CONTRIBUTIONS.

ADVERTISEMENTS NOT RESORTED TO

Care is taken not to include commercial clips as the rights of owners are

respected. However, any slip in this regard may be intimated to me by E Mail to

enable removal of same.

It is again requested not to use the downloads for commercial purpose.

In spite of this disclaimer if anybody resorted to this, it is at their own risk.

This Blog has plenty of songs to hear and watch

and a large number of materials to read about to keep one engaged fully.


Venkatakailasam@gmail.com
72 Melaragamalika composition of Maha Vaidyanatha Sivan,

RENDERED BY THREE GREATS:
SMT MS. Subbhulakshmi
Shri Musiri Subramania Iyer , And
Smt. R Vedavalli

Rendered by Smt. MS Subbulakshmi:
MSS 136-praNataarti hara -Ragamalika


Rendered by Shri. Musiri Subramania Iyer:
Musiri 013-Prananarthi_Ragamaliga
Rendered by by Smt. R.Vedavalli .

A complete rendition of the entire 72 Melaragamalika composition of Maha Vaidyanatha
Sivan, in its original format, Rendered by by Smt. R.Vedavalli .

R. Vedavalli
Here is the 72 melakartha ragamalika of MahaVaidyanatha Sivan rendered by Smt. Vedavalli.

Veda 001-72 Melakartha Ragas Smt. vedavalli
Media Fire link to above:( Video files)

http://www.mediafire.com/?sharekey=0b1c9ad78eefb549b94117dade8fc2951d61ad542a11363977b784fef9ed9be3

"72 - Melaragamalika' is the longest single composition with lakshana and
lakshya value which Maha Vaidyanatha Iyer is said to have completed in one
week's time."-The Hindu, Friday, Dec 30, 2005.

These compositions are in praise of Lord Pranatharthi Hara and His Consort Dharmasamvardhini.

Smt. R Vedavalli-

LYRICS are given below:

72 mela raga malika of maha vaidyanatha iyer

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*******************************
Transliteration:

A A i I u U R. L e E ai O au M
K kh g gh .n
C ch j jh ~n
T Th d dh N
T th d dh n
P ph b bh m
Y r l v
S' S s h
*******************************
In each stanza, the raga mudra is incorporated by the composer
Using the art of ``s'lesam''. I ( PP Narayanaswami) have enclosed the raga name
That appears in each stanza using flower brackets for easy
Identification. (for example: vakulabharanam appears in the line
De{vakulabharano}ddharaka s'ri-
^^^^^^^^^^^^^

P. P. Narayanaswami (swami@fermat.math.mun.ca)

**************************************************************
Pallavi (ragam -- s'ri)
^^^^^^^
Pranatartihara prabho purare
Pranava rupa sampade pade
Pranamami {s'ri} prakrti preraka
Pramatha ganapate pade pade

Anupallavi/caranam) --- ((72 mela raga malika)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
S'uddha madhyamam (1 - 36)
^^^^^^^^^^^^^^^^^
{kanaka.ngya} ramaya pujita
Sanakadi priya krpalaya
{ratna.ngya} dharmasamvardhanya
Ramana mam paripalaya
{ganamurti}riti dhanas'astra
Manamurdhanyair-gadito'si
S'ri{vanaspati} dala samarcanena
Pavana bhaktair vidito'si
{manavti}bhih smrtibhirukta karma
Krn- manava papam varayasi
{tanarupi}nam tvam bhajanti ye
Taramupadis'am starayasi
Deva{senapati} janaka nila-
Griva sevaka jana posana
Hanuma{todi}ndimabhavam stuvathah
Sutanumato dada-bhuti bhusana
Bhanu koti samkas'a mahes'a
{dhenuka}sura maraka vahana
Ananda{natakapriya}mara vara
S'rinandanatavi-havyavahana
{kokilapriya}mra kisalaya.nga
Gokulapalana patu bhaya bha~njana
Bahu{rupavati}ha bhavan mam muhur-
Muhururjita bhakta jana ra~njana
Dhirabhadrakhya {gayaka priya}
Virabhadradi palita s'arana
De{vakulabharano}ddharaka s'ri-
Vasudeva kulabharana nata carana
Jita{maya malava gaula}ntar-
Gata mahes'ah tvam vindanti
{cakravaka} kucardha.nga tvatkrpaya
S'ukra vakpati surah nandanti
Tejasa jita{suryakantya} gaurya
Ojasatula pratapa
S'ubhakara {hatakambari} s'ara
Abja nibha kara hata bhakta paritapa
{jhamkaradhvani} yuta mala dhara
Tam kara dhvani yuta capa
Maha{natabhairavi} maruti
Bharati sahaya devair-nata kopa
S'iva nat{kiravani} vas'aga
Bhavana iva vasa me manasi
{kharaharapriya}M Alokya paratpara
Hara dayaya palitavanasi
{gaurimano hari}dambara satatam
Gauriva vatse ramate bhavati
Yosau-{(v)arunapriya}dityah tam
Tva sa s'rutiranata bhavati
{mara ra~njani} varada nirahamkara
Jana muktais-tvam stuvanti
{caru ke s'iva}li.ngam anarcya
Meru dhanvan sukhamapnuvanti
{sarasam gi}tim kirtim dis'a me
Tarasa a.ngikrta hata madana
{harikambhodhi} sambhavamara
Durita nivaraka smita vadana
{dhira s'ankarabharana}samam tvam
Ghora s'a.nkaya no jane
J~nanaganam krtavatam varada
S'ri{naganandini} jane
{yagapriya}mara tyagapriyam vidhim
Dragapriyena s'iksitavanasi
Sadanande tvayi {ragavardhani}M
Muda punitavatim raksitavanasi
S'rita gaja vadana{ga.ngeya bhusani}-
Krta bhujanga nata sura kadamba
{vagadis'vari}-s'riyau yada.nga sambhave
Bhoga moksada jagadamba
{s'ulini} taya dharma vardhanya
Khelasi dayaya sura varistha
Kailasa{cala nata}krd-bhuja
S'aila dan\d daka carana.ngustha

(pranatartihara prabho purare)

Prati madhyamam (37 - 72)
^^^^^^^^^^^^^^^
Pratibimba ra{salaga} phalasama visaya
Iti bimbadharah samtyajanti
Ye bhava{jhalarnavam} samtaritum te
Bhavada.nghri naukam bhajanti
Jhalam {jhala varali}gitamala
Dhara jhalamdharasura maraka
Surada{nava nita}mrta vimukha
Vara dana nirata taraka
Bhoh {pavani} pistasvadana rasika-
Bhupa ava ni pavana sundara
{raghupriya}rcita rajiva carana
Magha pranas'ana bhuja mandara
{gavambhodih} tirna iva maya
Bhavambhodhih tava dayaya
Iha prasanno {bhava priya}tamaya
Saha pramathapa dragumaya
Sarva{s'ubhapantu varali}kataksam
Jurvanugraham tvam vandeham
Sadaya {Sadvidha margini} manuje
Hrdayaga na kurve samdeham
{suvarnam giti}M samupadis'a
Prathama varna.ngikrta vaikuntha
Subalari mukhamara prapujita
{dhavalambari}pater-durdars'a
Surupa{nama narayani} saha cara
Svarupa bhasakadars'a
Dharma {kamavardhani} vilasita
Nirmala.nga s'ubha dayaka
Nita{ram apriya} vadini vimukha
Nata rama agni sayaka
Cidambara{gamana s'rama}paharanam
Kadamba ramana pradiyatam
{vis'vam bhari}tam tvaya'stamurtya
S'as'vad-dhanamadhiyatam
{s'yamala.ngi}krta vamabhaga
Komala.ngaja s'ara bha.nga
{Sanmukha priya}.ngu priya janaka
Hiranya.nga nata s'arabha.nga
Iha {simhendra madhyama}.nga
Narasimha ajinambara
Purahara {haimavati}manohara
Hara raksita sura nikara
Vidita{dharmau- ati}kayajid-ramau
Mudita manah tvam raksitavan
{nitimati} iha jano'tipriyo'si
Pritimati rahitan s'iksitavan
S'riyo'dhikam tam animadhikam
Payodhi {kantamani} sevitam
Dharma vardhanim sura-{rsabha priya}M
Nirmala bhaktair-bhavitam
Manana s'i{lata.m gi}rvanapateh
Janana varjitamuktavatim
Bhumisu {vacaspati} sambandha
Svamine j~nanam dattavatim
{me ca kalyani}M vacam dis'atim
Mocaka dayinim ramase
Vi{citrambari}Sa varada bhaga
Sa citragupta yamagah ksamase
{sucaritra}mukha sa.ngita
Sucaritra mukharita vadya
{jyoti svarupini} tvayi prasanne
Bhati svarupam kim nadya
{dhatuvardhani}M tavabhidhasudham
Patu kamini mama rasana
Sukhe{nasika bhusanam} hi satam
Mukhe nasikeva vivasana
{kosala}pah tva'' pujyagham hitva
Sabhapate mumude hi
Bhaktapadana {rasika priya}
Tyaktapadanandam mama dehi

(pranatartihara prabho purare)


A confluence of Art and Music depicted by Shri S Rajam -Twelve paintings illustrating Venkatamakhi’s melakartha scheme by classifying the 72 mela ragas into 12 chakras of Music the mind body and soul

look at this link: Copy and paste:


Mind body and soul
http://www.saigan.com/heritage/music/Melakartha%20Raga%20Booklet%20-%20new.pdf
**************************************************************

No comments: